Varsling av kritikkverdige forhold

Veisikring har retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold slik at alle ansatte og innleide kan gi uttrykk for sine bekymringer på en ansvarlig og effektiv måte internt dersom de oppdager kritikkverdige forhold i selskapet.

Varsling

Dersom du mener det har forekommet kritikkverdige forhold i Veisikring oppfordres du til å varsle, slik at ledelsen blir gjort oppmerksom på dette, og således får en mulighet til å iverksette nødvendige tiltak. Enhver arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet (aml § 2 A-1).

Med kritikkverdige forhold, ref. aml § 2 A-1 (2), menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

a) fare for liv eller helse
b) fare for klima eller miljø
c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
d) myndighetsmisbruk
e) uforsvarlig arbeidsmiljø
f) brudd på personopplysningssikkerheten

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.

Varsling i Veisikring

Det finnes ulike måter å varsle på:

1) Til egen linjeleder, annen leder i selskapet, verneombud, tillitsvalgt, HR eller styreleder. Varselet leveres skriftlig eller blir skriftliggjort i samtale med den det varsles til.

2) Sende på varsel@veisikring.no. Varselet blir da mottatt av daglig leder og HR leder i Veisikring.

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva